Meldingsformulier Datalekken

Dit formulier kan worden gebruikt om een datalek te melden.

0. Over deze melding

Op grond van welke regelgeving doe je deze melding?

1. Contactgegevens en overige algemene informatie

Over welke entiteit gaat het?

Wie meldt het datalek?

Met wie kan SuitIT contact opnemen voor nadere informatie over de melding?
Was er een andere organisatie betrokken bij de inbreuk?
(vul in, indien van toepassing)

2. Tijdlijn

Duurt de inbreuk op dit moment nog voort?

3. Gegevens over het datalek

Aard van de inbreuk
Wat is de aard van het incident waarbij er een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens is geweest?

4. Persoonsgegevens die betrokken zijn bij het datalek

Persoonsgegevens in het algemeen
Bijzondere categorieën van persoonsgegevens
Geef (eventueel bij benadering) aan hoeveel gegevensrecords (“gegevensregisters”) zijn getroffen door de inbreuk

5. De groep mensen van wie persoonsgegevens betrokken zijn bij het datalek

Untitled

6. Maatregelen die zijn getroffen voordat het datalek plaatsvond

Waren de persoonsgegevens op het moment dat de inbreuk zich voordeed versleuteld, gecodeerd of op een andere manier onbegrijpelijk of ontoegankelijk voor onbevoegden?

7. Gevolgen van het datalek

Gevolgen van de inbreuk op de vertrouwelijkheid, de integriteit en/of beschikbaarheid van de gegevens.
Lichamelijke, materiële en immateriële schade voor de betrokkenen. Welke gevolgen kan de inbreuk hebben voor de persoonlijke levenssfeer van de betrokkenen?
Geef een inschatting van de ernst van de mogelijke gevolgen voor de betrokkenen

8. Vervolgacties naar aanleiding van het datalek

Informeren van de betrokkenen

Heeft u het datalek gemeld aan de betrokkenen of bent u van plan dat te gaan doen?
Waarom ziet u af van het melden van het datalek aan de betrokkenen?

Licht uw keuze toe

Maatregelen om de inbreuk aan te pakken

Internationale aspecten

Heeft de inbreuk zich voorgedaan in een grensoverschrijdende gegevensverwerking?
Heeft uw organisatie het datalek gemeld bij Europese toezichthouders op andere meldplichten, of gaat u dat nog doen?

9. Overig

Is naar uw mening deze melding compleet?